Профил на купувача


Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки в ИАТ
Виж документа04 юни 2015 г.


"Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършващи инспекции на лечебните заведения".


РЕШЕНИЕ
ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКЛАД на Комисията от 17.06.2015 г.
ПРОТОКОЛ от среща на 17.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ за определяне на Изпълнител
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ
Информация за изпълнен Договор 07 април 2015 г.

"Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършващи инспекции на лечебните заведения".


РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на Обществена поръчка
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ за изпълнение на Обществената поръчка
ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ОБРАЗЦИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на Обществената поръчка


30 март 2015 г.

„Доставка на хардуерно оборудване за поддържане на обединения регистър“ по проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“ във връзка с изпълнението на Договор № 14-32-02 от 21.08.2014 г., сключен между Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ и ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.3 ал.8, чл.6 ал.2, чл.106
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №1 от 17.04.2015г.
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ


24 януари 2015 г.

„Организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация“ по проект
„Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Изпълнителната агенция по трансплантация“ във връзка с изпълнението на Договор № 14-22-23 от 12.09.2014 г., сключен между ИАТ и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на Обществена поръчка
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за изпълнение на Обществената поръчка
ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ОБРАЗЦИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
ПОЯСНЕНИЕ към документацията от 23.02.2015г.
ПОЯСНЕНИЕ към документацията от 25.02.2015г.
ПРОТОКОЛ на Комисията за разглеждане на офертите от 09.03.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик №3 от 13.03.2015г.
ПРОТОКОЛ №2 от 13.03.2015г.
ПРОТОКОЛ №3 от 20.03.2015г.
РЕШЕНИЕ от 21.03.2015г.
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


20 ноември 2014 г.

„Разработване на обединен регистър – публичен и служебен на ИАТ“
по проект Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки във връзка с изпълнението на Договор 14-32-02 от 21.08.2014 г., сключен между Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на Обществена поръчка
СЪОБЩЕНИЕ
ПОЯСНЕНИЕ към документацията от 23.12.2014г.
ПРОТОКОЛ на Комисията за разглеждане на офертите от 14.01.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик №3 от 23.02.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик №3 от 24.02.2015г.
ПРОТОКОЛ №2 от 31.01.2015г.
ПРОТОКОЛ №3 от 23.02.2015г.
ПРОТОКОЛ №4 от 04.03.2015г.
РЕШЕНИЕ от 04.03.2015г.
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ - 21.03.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


04 ноември 2014 г.

„Създаване на интегрирана информационна система на Изпълнителната агенция по трансплантация за предоставяне на електронни административни услуги“
по проект Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ във връзка с изпълнението на Договор № 13-31-8 от 04.04.2014 г., сключен между ИАТ и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на Обществена поръчка
СЪОБЩЕНИЕ
ПОЯСНЕНИЕ
ПРОТОКОЛ на Комисията за разглеждане на офертите от 18.12.2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик №3 от 26.01.2015г.
Протокол №2 от 29.01.2015г.
РЕШЕНИЕ от 30.01.2015г.
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ
Информация за изпълнен Договор


 22 октомври 2014 г.

„Реализация на дейности за информация и публичност“ по проект Подобряване на ефективността на Изпълнителната агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й във връзка с изпълнението на Договор № 14-11-13 от 19.08.2014 г., сключен между ИАТ и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА за възлагане на Обществена поръчка
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ16 октомври 2014 г. 

„Извършване на функционален анализ на Изпълнителната агенция по трансплантация, извършване на дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността, разработване на методика и индикатори за мониторинг и управление на въведените нови организационни правила и стратегии, и провеждане на съпътстващо обучение, свързано с провеждания функционален анализ“ по проект
„Подобряване на ефективността на Изпълнителната агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й“ във връзка с изпълнението на Договор № 14-11-13 от 19.08.2014 г., сключен между ИАТ и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на Обществена поръчка
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за изпълнение на Обществената поръчка
ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ОБРАЗЦИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
ПОЯСНЕНИЕ
ПОЯСНЕНИЕ- 2
ПОЯСНЕНИЕ- 3
ПРОТОКОЛ №1 на Комисията за разглеждане на офертите от 05.12.2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик №3 от 22.12.2014г.
ПРОТОКОЛ №2 от 17.12.2014г.
ПРОТОКОЛ №3 от 22.12.2014г.
ПРОТОКОЛ №4 от 30.12.2014г.
ПРОТОКОЛ №5 от 08.01.2015г.
РЕШЕНИЕ от 09.01.2015г.
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

20 юни 2014 г.

„Доставка на хардуерно оборудване за работа на интегрирана информационна система“ по проект Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ във връзка с изпълнението на Договор № 13-31-08 от 04.04.2014 г., сключен между Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО (техническо задание)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (техническо предложение)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП

МЕТОДИКА за определяне на комплексната оценка

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на конфликт на интереси
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ


30 май 2014 г.


„Анализ на процесите и взаимоотношенията на организационна и информационна структура – изработка на методология за предоставяне на административни услуги и обмен на данни“ по проект Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ във връзка с изпълнението на Договор № 13-31-08 от 04.04.2014 г., сключен между Изпълнителната агенция по трансплантация /ИАТ/ и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО (техническо задание)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (техническо предложение)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП

МЕТОДИКА за определяне на комплексната оценка

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на конфликт на интереси
ОТГОВОРИ НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ

 


12 май 2014 г.

„Организиране на информационната кампания на проекта и осигуряване на необходимата публичност на изразходването на европейските средства“ по проект Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ във връзка с изпълнението на Договор № 13-31-08 от 04.04.2014 г., сключен между Изпълнителната агенция по трансплантация /ИАТ/ и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО (техническо задание)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (техническо предложение)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП

МЕТОДИКА за определяне на комплексната оценка

ОТГОВОРИ НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ


 

 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg