Закони

 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО в сила от 01.01.2005 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г. свали файл

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г.  свали файл 

ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г.   свали файл


Единен европейски код

Човешките тъкани и клетки, предназначени за приложение върху човека в Европейския съюз трябва да бъдат проследими от донора до реципиента и обратно (така наречената "проследимост"). За целта е въведен този уникален идентификатор, наречен Единен европейски код (SEC). Заедно с придружаващата документация, той трябва да допълва възможността за проследяване и да предоставя информация за основните характеристики на човешките тъкани и клетки. Чрез въвеждане на SEC в публична достъпна платформа за кодиране (EU Coding Platform) на Комисията-домакин, потребителите могат да получат съответната информация за: самия продукт от тъкани и клетки, създадените от тях продукти, включително разрешените дейности на лечебното заведение и видовете тъкани и клетки с които работи, и неговите данни за контакт (адрес, телефони...). Това е важна информация за крайните потребители в областта.


Връзка към платформата кодиране на ЕС можете да намерите тук:
платформа за кодиране (EU Coding Platform)

Платформата за кодиране ще позволи публично и безплатно да получите достъп до списъка на лечебните заведения в ЕС и каталога на видовете тъкани и клетки.


Правни изисквания: Директива на Комисията (ЕС) 2015/565 изменя Директива 2006/86 / ЕО на Съвета относно някои технически изисквания за кодиране на човешки тъкани и клетки и е публикувана на 9 април 2015 г.  свали файл

Няколко насоки за компетентните органи и лечебните заведения за прилагането на Единния европейски код (SEC) за тъкани и клетки:
Въведение в Единния европейски код (SEC)  свали файл
Въпроси и отговори  свали файл
Времева схема  свали файлИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg