Тарифа за таксите

които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения

 

Приета с Постановление №166 от 17 юни 2011 г. на Министерският съвет, обнародвана в ДВ бр. 48, от 24 юни 2011 г.; изменена и допълнена ДВ бр. 42, от 20 май 2014 г.


    чл. 1. За издаване на удостоверение на лечебно заведение за извънболнична помощ за дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти се събира такса 500 лв. 
    чл. 2. За издаване на удостоверение на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки за дейности по трансплантации на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти се събира такса 500 лв.
    чл. 3. За издаване на разрешение за дейност на тъканна банка се събира такса 500 лв.
    чл. 4. За издаване на удостоверение на лечебно заведение за съответствие с медицинския стандарт по асистирана репродукция се събира такса 500 лв.

   чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на разрешение за внос от трети страни на органи, предназначени за трансплантация, се събира такса 10 лв.

    чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на разрешение за износ в трети страни на тъкани и/или клетки, предназначени за трансплантация, се събира такса 10 лв.

    чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на разрешение за внос от трети страни на тъкани и/или клетки, предназначени за трансплантация, се събира такса 10 лв.

    чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на разрешение за износ за трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се събира такса 10 лв.

    чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на разрешение за внос от трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се събира такса 10 лв.
    чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на заверено копие от документ по чл. 1 - 4д се събира такса 5 лв.
    чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. ДВ, бр. 42 от 2014 г.) За издаване на допълнителен екземпляр на документ по чл. 1 - 4д се събира такса 5 лв.
    чл. 7. Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за издаване на документ. 
    чл. 8. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.


Заключителни разпоредби

    Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси.


Таксите, които се събират по Тарифата да се превеждат по транзитна банкова сметка на Изпълнителна агенция по трансплантация:

IBAN   BG84UNCR96603119847610,

BIC      UNCRBGSF

Уникредит Булбанк

 

По висящите към влизането в сила на постановлението производства за издаване на документи да се заплащат такси в размерите, определени в тарифата.

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg