Харта на клиента   виж документа

Вътрешни правила за достъп до обществена информация   свали файл
Заявление за достъп до обществена информация  свали файл
Протокол за приемане на устно заявление  свали файл
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация  свали файл
Искане за предоставяне на информация за повторно ползване  свали файл
Упътване относно достъпа и банкова сметка  свали файл
Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 2017 г.  свали файл


Административни услуги, предоставяни от ИАТ
  виж списъка


Вътрешни правила за прилагане на комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги в ИАТ
  свали файл


Вътрешни правила за технологията и организацията на документооборота в ИАТ
  свали файл

Декларации на служителите на ИАТ  по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Ръководство
за работа в онлайн системата на ИАТ
свали във 
формат .pdf
свали във  формат .doc


Писмо от ИАТ до директорите на донорски бази и началниците на отделения по хемодиализа от 12.10.2010г.
свали писмото   формат .pdfДруги нормативни актове имащи отношение към дейността на ИАТ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. - ДВ, бр.21 от 2003 г.  В сила за Република България от 1 август 2003 г.), (обн., ДВ, бр.32 от 12 април 2005 г.)  свали файл


ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg