УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Приет с ПМС № 34 от 17.02.2004 г.
Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г.

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg