НаредбиНАРЕДБА № 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА МЕДИЦИНСКИ, НАУЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011 г.   свали файл


НАРЕДБА № 16 ОТ 25 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ.  В сила от 12.08.2007 г., Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007 г., изм. ДВ. бр. 95 от 2 Декември 2011 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г.  свали файл


НАРЕДБА № 29 ОТ 2007 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУД ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ.- ДВ, БР.59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.).  В сила от 01.01.2007 г., Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., последно изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.  прегледай текста   свали заявление


НАРЕДБА № 28 ОТ 20 ЮНИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.55 от6 Юли 2007г., последно изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 53 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩЕН ДОСТЪП НА ЛЕКАРИТЕ, ПРЯКО УЧАСТВАЩИ В МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ДОНОР, ДО СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ЛИЦАТА, ИЗРАЗИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г.   свали файл

 

НАРЕДБА № 22 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКСПЕРТИЗА, ВЗЕМАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЯВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЖЕГОДНИ ОТЧЕТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.   свали файл

 

НАРЕДБА № 21 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., последно изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 13 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр34 от 24 Април 2007г., последно изм. ДВ бр.34 от 28 Април 2017 г.   свали файл

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ.  Издадена от Министерство на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 30 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРИОЗНИТЕ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ И СЕРИОЗНИТЕ ИНЦИДЕНТИ И ЗА БЛОКИРАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ТЪКАНИТЕ И КЛЕТКИТЕ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007 г.,  изм. заглавие и доп. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЗЕМАНЕ, ЕКСПЕРТИЗА, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, ЕТИКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007 г., последно изм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2012 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването,  Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007 г., последно изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2007 г., последно изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ЛЕЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ФИНАНСИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2005 г., изм. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 37 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗEМАНЕ НА ЕМБРИОНАЛНИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И СОМАТИЧНИ, ПЛАЦЕНТНИ И АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ С ЦЕЛ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г., попр. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004 г.  свали файл 

 

НАРЕДБА № 8 ОТ 8 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНОС, ИЗНОС И ОБМЕН НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите , Обн. ДВ. бр.41 от 16 Май 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017 г.   свали файл

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ, ЗА ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ, ДИАГНОСТИЧНИ И НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018 г.  свали файл


НАРЕДБА № 17 ОТ 27 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТЕН РЕЦИПИЕНТ НА ОРГАН, ТЪКАН ИЛИ КЛЕТКИ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004 г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 15 ОТ 20 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004 г.  свали файл

 

НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 39 от 12 Май 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013 г.  свали файл 

 

НАРЕДБА № 13 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАЧЕСТВОТО НА ТЪКАНИТЕ И КЛЕТКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 39 от 12 Май 2004 г., Изм. заглавие и доп. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017 г.   свали файл


 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg